پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تغییر سردبیر

با انقضای دوره فعالیت سردبیر نشریه پژوهش های ادبی و بلاغی ضمن تقدیر از تلاشهای ارزشمند آقای دکتر حسن بساک به عنوان سردبیر نشریه ، آقای دکتر محمد مهدی ناصح استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد با اکثریت آراء به عنوان سردبیر انتخاب گردیدند. ضمنا آقای دکتر حسن بساک به عنوان قائم مقام سردبیر به فعالیت خود در این نشریه ادامه خواهند داد.