پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

فرایند پذیرش مقالات

مقالات شما پس از دریافت به دو داور مورد تایید تخصصی ارسال و پس از اخذ تایید قابلیت انتشار در مسیر چاپ در نشریه قرار خواهد گرفت.

در صورت نیاز به اصلاح با متقاضی جهت رفع ایرادهای احتمالی مکاتبه خواهد شد.

در صورت عدم قابلیت انتشار مقالات به متقاضی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای تمامی موارد فوق داشتن ایمیل فعال ضروری است