پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

داستان های منظوم نیما در ترازوی ریخت شناسی پراپ

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه پیام نور.

2 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه مازندران.

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه پیام نور.

چکیده

بررسی ساختاری (ریخت شناسی) یکی ازشیوه های واکاوی اثر ادبی است که با تحقیقات ساختار‌‌‌شناس روسی، ولادیمیر پراپ، در 1928 قدم به عرصه نهاد. هدف از تحلیل ساختاری در هر موضوعی رسیدن به شناخت بهتری از سرشت‌ انسان و طبیعت و ارتباط این روساخت‌ها با کنه عقاید و مذهب و هنر و دانش مردمان است. برای پی‌بردن به این ارتباطات، معیارها و شاخصه‌هایی لازم است تا مؤلّفه‌های اصلی و محوری از عناصر غیر مهم _ که نقش کلیدی در پیش‌برد حوادث ندارند _ بازشناخته شوند. الگوی ریخت‌شناسی پراپ یکی از روش‌هایی است که این معیارها را در اختیار محقّق قرار می‌دهد.
این مقاله که به شیوۀ کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری شگرد توصیف و تحلیل نگاشته شده، کوشیده است تا شعرهای روایی نیما را بر اساس نظریّه‌ی ریخت‌شناسی پراپ تحلیل کند و نشان دهد که منظومه‌های نیما تا چه حد با خویش کاری های سی‌و‌یک‌گانه‌ی پیشنهادی پراپ منطبق است و ساختار کلّی آن‌ها چگونه است. دستاورد پژوهش ناظر براین است که کارکردهای آغازین منظومه‌ها با کارکردهای موجود در قصّه‌های پریان منطبق است؛ امّا خویش کاری های میانی و پایانی، به دلیل واقعی بودن داستان‌ها اگرچه ظاهراً با کارکردهای مورد بررسی پراپ مشابه است؛ لیکن از نظر مصداق با آن‌ها متفاوت است. درنهایت این داستان‌ها با تفاوت در تعداد و مضمونخویش کاری ها در ساختاری مشابه جای می‌گیرند و با مدل پیشنهادی پراپ قابل تحلیل هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analaysis of NIMAs poem on the basis of PROPP morphology theory

چکیده [English]

Structural study is one of the literary work investigation methods, that has created by Russian morphologist, Veladimir Propp’s researchings in 1928.
The aim of structural analysis in each essue is reach to a better recognition of human temper and nature and relation between these external conducts and depth of people ’s believes , religion , art and knowledge .
To know these relations a standard is needed to realize unimportant elements witch don´t have main role in events progress.
This Research making on effort to Analysis Nima’s narrative verse base on Propp Morphology theory and reveal that how much Nima’s Poems are coinciding to 31-type suggested out put of Propp and how the general structure is.
that the output in the begining of Nima’s Poem now, are coinciding with output of fairies story , but middling and ending output because of being genuine of the stories. Although they are as the same as output of considerating Propp.
However it is different from meaning comment. Finally, these stories with difference in numbers and content output placed in the same structure and they can be analysis with Propp suggested model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nima’s Poem
  • Narrative Verse
  • Propp’s Morphology
  • structure
  • Function
­        احمدی، بابک. (1370). ساختار وتأویل متن. چاپ اوّل. کرج: پایا.
­        اسکولز، رابرت. (1377). عناصر داستان. ترجمه­ی فرزانه طاهری. چاپ دوّم. تهران: مرکز.
­        برتنس، هانس. (1383). مبانی نظریّه­ی ادبی. ترجمه­ی محمّدرضا ابوالقاسمی. تهران: ماهی.
­        پراپ، ولادیمیر. (1371). ریشه­های تاریخی قصّه­های پریان، ترجمه­ی فریدون بدره­ای. چاپ اوّل. تهران: توس.
­        ـــــــــــــ . (1386). ریخت­شناسی قصّه­های پریان، ترجمه­ی فریدون بدره­ای. چاپ دوّم. تهران: توس.
­        حمیدیان، سعید. (1381). داستان دگردیسی: روند دگرگونی­های شعر نیما یوشیج. چاپ اوّل. تهران: نیلوفر.
­        خدیش، پگاه. (1387). ریخت­شناسی افسانه­های جادویی. چاپ اوّل. تهران: علمی و فرهنگی.
­        سوسور، فردینان­دو. (1382). دوره­ی زبان­شناسی عمومی. ترجمه­ی کوروش صفوی. چاپ دوّم. تهران: هرمس.
­        علی­پور، مصطفی. (1380). ساختار زبان شعر امروز. چاپ دوّم. تهران: فردوس.
­        یوشیج، نیما. (1385). درباره­ی هنر و شعر و شاعری. به کوشش سیروس طاهباز. چاپ اوّل. تهران: نگاه.
 
­        ـــــــــــ . (1352). مانلی و خانه­ی سریویلی. تهران: امیرکبیر.
­        ـــــــــــ . (1386). مجموعه­ی کامل اشعار نیما. به کوشش سیروس طاهباز.چاپ هشتم. تهران: نگاه.