پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

رمزگشایی از برخی کهن‌الگوها در عامه سروده‌های مهدی اخوان ثالث

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یاسوج، دانشگاه دولتی، یاسوج ، ایران

2 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یاسوج، دانشگاه دولتی، یاسوج ، ایران

3 دانشیار دانشگاه یاسوج

چکیده

ادبیّات در گذر تاریخی خود از عوامل بسیاری اثر پذیرفته است که از جملۀ آن‌ها می‌توان، عناصر زبان عامیانه را نام برد؛ البته تأثیر این عناصر در همۀ دوران ادب فارسی به یک اندازه نبوده است. زبان عامه به‌عنوان گونه‌ای از زبان دربردارندۀ عناصر گوناگونی است که به نسبت قابل توجّهی در شعر شاعران معاصر نمود یافته است. فولکلور مجموعه‌ای است از اعتقادات، افسانه‌ها، قصه‌ها، عادات و سنن و خرافاتی که در عمل، سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و بیانگر آرزوها و شیوۀ تفکّر و ارزش‌های فرهنگی یک قوم است. شاعران و ادیبان از جمله حافظان فرهنگ و سنن عامه هستند که فرهنگ مردم عصر خود را در آثار خویش ثبت می‌کنند. مهدی اخوان ثالث از جمله شاعران معاصر، از عناصر زبان عامه در اشعار خود بسیار بهره برده است. اشعار او زمینۀ اجتماعی دارد. وی به‌ویژه در اشعار محلی خود توجّه خاصی به فرهنگ عامه داشته و مؤلفه‌های گوناگون فرهنگ عامه را در آثار او می‌توان مشاهده کرد. در این پژوهش که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه‌ای است، تلاش شده است تا با تعاریفی دقیق و جامع از کهن‌الگو و صور کهن‌الگویی، نمودهای آن در اشعار عامیانۀ اخوان استخراج و مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی اشعار عامیانۀ اخوان، کهن‌الگوهای آنیما، سایه، نقاب، آب، سفر و اعداد در اشعار او به کار رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decoding of some archetypes in the folk poems of Mehdi Akhavan Sales

نویسندگان [English]

  • Rahman Fallahi Moghaddam 1
  • Yousef Nikrooz 2
  • mohammadhosain nikdarasl 3
1 PhD student, Department of Persian Language and Literature, Yasouj Branch, Yasouj State University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Yasouj Branch, Yasouj State University, Iran
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Yasouj Branch, Yasouj State University, Iran
چکیده [English]

Literature in its historical passage has been influenced by many factors, among which we can name the elements of slang; Of course, the influence of these elements has not been the same in all periods of Persian literature. Folk language as a form of language contains various elements that are relatively noticeable in the poetry of contemporary poets. Folklore is a collection of beliefs, myths, stories, customs and traditions and superstitions that in practice are passed down from generation to generation and express the aspirations and way of thinking and cultural values of a people. Poets and writers are among the custodians of popular culture and traditions who record the culture of the people of their time in their works. Mehdi Akhavan Sales, among contemporary poets, has used the elements of popular language in his poems. His poems have a social background. He pays special attention to popular culture, especially in his local poems, and various components of popular culture can be seen in his works. In this descriptive-analytical research and library method, an attempt has been made to extract and study its manifestations in the folk poems of the Brotherhood with accurate and comprehensive definitions of archetype and forms of archetype. By examining the Brotherhood's folk poems, anime archetypes, shadows, masks, water, travel and numbers have been used in his poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folk Poems
  • Third Brotherhood
  • Archetype
  • contemporary poetry