پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی رابطۀ زبان و جنسیّت و تصویر در اشعارسیمین بهبهانی

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ولی عصر«عج» رفسنجان

چکیده

بررسی متون ادبی به‌ویژه سروده‌های ادب فارسی نشان می‌دهد که رابطه‌ای نهفته‌ بین جنسیّت و تصویر وجود دارد. از آن‌جا که تصاویر شعری با همراهی سازه‌های دستوری، زبان گویای شاعر شمرده می‌شوند، می‌توانند او را در انتقال پیام به مخاطب، یاری رسانند احساسات و عواطف زنانه در نوع کاربرد واژه‌ها، ساختار نحوی و تصویرپردازی‌های شاعرانه اثر می‌گذارد و این موضوع سبب تشخّص سبکی می‌شود. در این پژوهش به ویژگی‌های سبکی شعر سیمین بهبهانی در حوزۀ صورخیال پرداخته می‌شود. تا روشن شود احساسات و تمایلات زنانه چه تأثیری در خلاقیت‌های هنری شاعر و آفرینش تصاویر شعری او داشته است؟ با توجّه به این‌که پژوهش حاضر ویژگی‌های تصویری شعر سیمین بهبهانی را در پیوند با جنسیّت و زبان بررسی می‌کند، نتایج آن در سبک‌شناسی و مطالعات اجتماعی کاربرد دارد. حاصل پژوهش نشان می‌دهد که درون‌مایۀ تصویرهای شعر سیمین بهبهانی اندوه و آرزوست و این تصویر کانونی ساخت‌ها و تصویرهای فرعی دارد که بازتاب کلّی جهان‌بینی شاعر است. سیمین بهبهانی از این تصاویر جزئی با کمک سازه های زبانی برای برقراری پیوند با جهان بیرون و انتقال پیام خود بهره می‌برد،.به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از اشعار او در حوزۀ تصویر، بیانگری‌ها و بازنمایی‌های طبیعی اخلاق و رفتار زنان به شمار می‌آید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Relationship between Gender and Imagery in the Poetry of Simin Behbahani

نویسنده [English]

  • Hamid JafariGhariyeali
Associate professor,Vali-e-Asr university of Rafsanjan
چکیده [English]

Evaluating the Relationship between Gender and Imagery
in the Poetry of Simin Behbahani
Hamid Jafari Ghariyeh Ali
Associate professor,Vali-e-Asr university of Rafsanjan
hzer1345@yahoo.com

Abstract


A close analysis of Persian poetry reveals a covert relationship between gender and
imagery. Imagery, embedded in grammatical structures, is the poet’s medium to convey the desired meaning. Feminine emotions determine a certain lexicon, syntax and imagery, which creates a distinct stylistic features. The present study analyzes imagery in the poetry of Simin Behbahani to see how feminine emotions and desires determine her creativity and artistic development. Results indicate that melancholy and aspiration are two key themes of Behbahani’s poetry that reflect her perspective on life. Her detailed imagery is a combination of internal message of the poem and the external world. A majority of her poetry is a representation of female ethics, behavior and imagery.
Keywords: imagery, gender, Simin Behbahani, female poetry
Keywords: imagery, gender, Simin Behbahani, female poetry

کلیدواژه‌ها [English]

  • imagery
  • Gender
  • Simin Behbahani
  • female poetry