پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نقد کلیله و دمنۀ نصرالله منشی با تأکید بر مکتب کلاسیسم

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

2 دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

3 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

چکیده

مکتب کلاسیسم از جمله مکاتب قدیمی اروپاست که بیش از 2300 سال سیطرۀ خود را بر ادبیات آنجا حفظ کرد. از جمله اصول این مکتب نگاه به گذشته، تقلید از طبیعت، عقل‌گرایی، اخلاق‌گرایی و... است. کلیله و دمنه ترجمۀ نصرالله منشی اگرچه در محدودۀ جغرافیایی مکتب کلاسیسم قرار ندارد؛ ولی اصول این مکتب را می‌توان در آن جست و بررسی کرد. هدف این پژوهش آن است که به روش توصیفی- تحلیلی، اصول مکتب کلاسیسم را در کلیله و دمنۀ نصرالله منشی مورد بررسی قرار دهد. نتایج به دست آمده از این قرار است: 1- نصرالله به کتاب‌های گذشتگان نظر دارد و بعضاً مضامین و روش آن‌ها را مورد تقلید قرار می‌دهد. 2- نویسنده با حفظ تناسبات لفظی و با حفظ ارسال معنی به تقلید از طبیعت می‌پردازد. 3- کلیله و دمنه، جنبۀ خوشایند و آموزنده‌بودن را در خود دارد؛ به عنوان مثال هم به تناسبات لفظی و معنوی توجه دارد و هم علوم مختلف را آموزش می‌دهد. 4- کلیله و دمنه، اگرچه از زبان حیوانات است؛ از آنجا که ویژگی‌های پذیرفتنی برای حیوانات بیان می‌کند، حقیقت‌نما است. 5- کلیله و دمنه دارای رویکردهای اخلاق دینی، غیردینی و اخلاق با تکیه بر فرهنگ هندوئیسم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Classicism Analysis of Nasorllah Monshi's Kalila wa Dimna

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kosravishakib 1
  • yosofAli Beiranvand 2
  • Mohammadreza Javadi 3
1 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Lorestan University
2 Doctor of Persian Language and Literature, Lorestan University
3 Master of Persian Language and Literature, Lorestan University
چکیده [English]

Classicism is one of the oldest literary schools which dominated more than 2300 years over European literature. The major principles of this literary school include looking at the past, imitating nature, rationalism, moralism, and teaching with enjoyment. Though the Persian literary work namely Kelile and Demne is not included in geographical domain of this literary school, the prominent features of the school can be applied to it. In a descriptive-analytical method, the study attempts to investigate classist principles of the Kelile and Demne. The prominent results include the followings: 1. Kelile and Demne of Nasrallah Monshi consider the classic works of the past and sometimes imitate their themes and style. 2. It imitates nature and social experiences. 3. It attempts to teach pleasurably. For example, it considers proportions in form and meaning and teaches different sciences. 4. Kelile and Demne narrates some fables which seem to be real if we consider their cultural backgrounds. It is a technique that is called verisimilitude. 5. In bringing moral contents and themes, Kelile and Demne encompasses Islamic morality, humanistic morality, and Indian morality. Hence, Kelile and Demne can be generally categorized as moral classic work of literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classicalism
  • Kalila and Demna
  • Nasrollah Monshi
  • Imitation of nature
  • Ethics