پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مکتب وقوع در غزل‌های وحشی بافقی و محمدعلی بهمنی

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

چکیده

مکتب وقوع از مکتب‌های شعر فارسی است که در آن به عشق واقعی پرداخته می‌شود. مهمترین ویژگیهای شعر شاعران این مکتب عبارت است از: گزارش حال، بدیهه‌سرایی، سادگی سخن، راستی سخن، بیان جزئیات عاشقی و عشق‌ورزی با جمال بشری. پیشگامی در مکتب وقوع به شاعرانی مانند بابافغانی شیرازی، لسانی شیرازی و شهیدی قمی نسبت داده شده‌است. وحشی بافقی از بزرگترین شاعران آن است. گرایش به وقوع‌گویی تا امروز ادامه دارد و حتی شعر شاعران غزل نو از جمله محمدعلی بهمنی را در بر‌گرفته است. مقالة حاضر با روش تحلیلی به مقایسة مؤلفه‌های مکتب وقوع‌ در غزل وحشی و بهمنی می‎پردازد و نتیجه می‌گیرد که غزل وقوعی امروز برخلاف گذشته، از نظر صوری آراسته به انواع هنرمندی‌های بیانی است. آراستگی‌های غزل بهمنی عبارتند از: 1. نوگرایی در حوزه زبان با کاربرد کلمات و افعال امروزی 2. استفاده از اصطلاحات روزمره 3. بازتاب فرهنگ عامه در شعر 4. کاربرد ترکیبات ابداعی و نو 5. روایت‌گری با بیانی جزئی‌نگرانه به کمک تجربیات زیستی و بومی شاعر 6. استفاده از تصاویر و تخیلات نو. علاوه بر تحولات صوری، تحولاتی در حوزة محتوا نیز رخ داده، که عبارت‌است از: 1. مؤنث بودن معشوق بهمنی در مقایسه با معشوق مذکر قرن دهم 2. فراتر رفتن روابط عاشقانة امروز از نظربازی‌های پنهانی و توجه به تن و لذت‌های جسمانی 3. توجه به زیبایی‌های روحی معشوق در کنار زیبایی‌های جسمانی 4. عدم حضور رقیب و بزم‌های شبانه در غزل امروز؛ جدا از موارد ذکر شده، غزل‌های وحشی و بهمنی در سایر مؤلفه‌های تغزلی با هم اشتراکات فراوانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study elements of outbreak school in Vahshi Bafghi's and Mohammad Ali Bahmani's sonnets

نویسنده [English]

  • hosna mohammadzade
PhD student in Persian language and literature, Kashan University
چکیده [English]

Outbreak school is of Persian poem schools in which pays to real love. The most important characteristics of poets of the school are as follows: reporting biography, improvisation, easy speeches, honesty in speeches, briefly explaining love and adoration with lovers' face. Being pioneer is referred to poets such as Baba Faghani Shirazi, Lesani Shirazi, and Shahidi Qomi and Vahshi Bafghi is the greatest poet. Tendency to outbreak is still continues and it even includes the poems of new poets. Among the poems, there is Mohammad Ali Bahmani. Presented research is performed with the analytic method and compared the elements of outbreak school in poems of Vahshi Bafghi and Bahmani. And he concludes that today's ghazal, unlike in the past, is formally adorned with a variety of expressive artists. The formations of Bahmani lyric poetry are: 1. Modernity in the field of language with the use of modern words and verbs 2. Use of everyday terms 3. Reflection of popular culture in poetry 4. Use of innovative and new combinations 5. Narrative expression with the help of biological and ecological experiences Poet 6. Using new images and imaginations. In addition to the formal changes, there have been changes in the field of content, which are: 1. The avalanche lover is feminine compared to the tenth-century male lover. Beloved soul along with physical beauties 4. Absence of rival and night parties in today's lyric; Apart from the above, wild and avalanche sonnets have many commonalities in other lyrical components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: outbreak school
  • sonnet
  • love
  • Vahshi Bafghi
  • Mohammad Ali Bahmani