پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی تطبیقی رشد اخلاقی در قابوسنامه از دیدگاه کلبرگ

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی نخست به نظریه و دیدگاه کلبرگ در مراحل رشد اخلاقی پرداخته و سپس این نظریات در قابوسنامه مورد تطبیق قرار گرفت.لورنس کلبرگ این مراحل را در سه سطح و شش مرحله بیان می کند که عبارتند از: سطح پیش قراردادی، سطح قرار دادی، سطح فرا قراردادی. هدف از این مقایسه آگاهی از تفاوتها و شباهتهای بین نظریات این دو اندیشمند می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قابوسنامه عنصرالمعالی به عنوان یک منبع علمی برای رشد اخلاقی علاوه بر دارا بودن مراحل رشد کلبرگ حاوی مراحل بیشتری است که از دین و مذهب نشأت گرفته است. وی برخلاف کلبرگ فقط به ترسیم انواع مراحل رشد اخلاقی بسنده نمی کند بله در مورد شیوه بهره وری از افراد دیگر در مراتب اخلاقی پند و اندرز نیزمیدهد. همچنین بر مبنای نظریه کلبرگ رسیدن به سطح فرا قراردادی در بزرگسالان تقریباً امکان پذیر نمی باشد ولی از نظر عنصرالمعالی با تکیه بر قوانین الهی و مذهب حتّی به این مرحله هم میتوان رسید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

comparative study of moral development from point of kolberg in ghaboosnameh

چکیده [English]

In this paper and stady analytical - descriptive method, Kohlberg`s stages of moral development theory have perspective have reviewed. and then these views have been implemented by Qabus nama. lawrence Kohlberg suggests these stages in three level of the six stages. These include: the level of the PreLcontract, the contract, the Post L contract. The purpose of this comparison is the awareness of the differences and similaritities between the views of these two thinkers.Theresults obtained from this implementation shows that Keikavus Qabus nama is a source of moral growth and in addition to having Kohlberg stages with further steps which arises from religin. Unlike Kohlberg, he doesn`t draw only a variety of stages of moral order. Also on Kohlbergs theory , reaching beyond conventional levels in adults is almost impossible. But in Keikavus view , it is possible to reach this stage based on the laws of God and religin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Moral development
  • " "Ghaboosnameh
  • " "Kolberg
  • " "Psycology "
امیرعنصرالمعالی، کیکاوس.(1385). قابوسنامه. مصحّح سعید نفیسی.تهران: انتشارات فردوس.
سادات،محمدعلی.(1376).اخلاق اسلامی.تهران:سمت
کدیور، پروین.(1378).روانشناسی اخلاق. تهران:آگاه.
------  (1382).روانشناسی تربیتی.تهران: سمت
کریمی، یوسف.(1385). روانشناسی اجتماعی.تهران: نشرارسباران.
کرین، ویلیام.(1387). پیشگامان روانشناسی رشد. ترجمه فرید فدایی. تهران: انتشارات اطلاعات.
گلاور و برونینگ.(1375). روانشناسی تربیتی. ترجمه علی نقی خرازی. تهران:مرکز نشر دانشگاهی.
گیج و برلاینر.(1374). روانشناسی تربیتی. ترجمه خویی نژاد و همکاران. مشهد:نشرپاژ.
Colby,A., L.et al(1983). “A longitudinal study of moral Judgment”, society for research in child Development,48(1-2)
Devoir ,J. ,R&ZAN,B.(2000) constrativisht early education for moral development. Eary&development.vol 11. 19-35
Essence,M .W(2000).Psychology. A student hand book, Hong Kong: Psychology press amember of the Taylor&Frances group.
Gibbs,J.C(1991).Toward an integration of Kohlberg of moral behavior and development, Vol.1,183-222
Hetherington, M,E&Park,R.D(1993).child psychology. New Yourk:McGrow-Hill  book company.
Kohlberg, L. and P. Turiel (1977); “ Moral Development and Moral Education”, In G. Lesser , (Ed),Psychology and Educational Practice; san Francisco: Scott, Forman.
Lefrancois,G.R(1993).Theories of Human learning. Boston:Wads worth.
Spiecher,B(1994).Family patterns of moral Judgment during adolescence and early adulthood.Development psychology ,30,629-632.
Skinner, E.A., J.G. Wellborn and J.P. Connell(1990); “ what It Takes to Do well in school and whether I’ve got it: A process Model of perceive control and children’s Engagement and Achievement in School,” Journal of Educational Psychology; No.82.