پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، آذر 1393 
سیر تکوین غدیریه‌سرایی در شعر فارسی

صفحه 112-131

ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سعید مهری