پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نگاهی به شعر و فروغ فرخزاد

نوع مقاله : گردآوری و مروری

نویسنده

عضو علمی دانشگاه پیام نور ارومیع

چکیده

در بررسی های به عمل آمده معلوم می شود که محققین از زوایای مختلفی شعر و اندیشه فروغ را مورد بررسی قرار داده اند. با مطالعه مجموعه اشعاراو می توان به اندیشه و بطن زندگی او پی برد. اشعار فروغ در سه مجموعه اول یعنی «اسیر»، «دیوار» و «عصیان» کمی ناپخته و سست است. شاعر در آن درحالت خود شیفتگی اولیه به سر می‌برد. فروغ مدتی بعد از این مرحله به سمت تکامل پیش می رود و مجموعه «تولدی دیگر»که گویی تولدی دوباره برای فروغ بود می سراید. مرحله آخر، دوره‌ی به تکامل رسیدن اشعار فروغ است که به شناخت والای انسانی دست یافته و پختگی و انسجام در جای جایِ اشعارش موج می زند. مجموعه «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» که بعد از وفات فروغ به چاپ رسید محصول این دوره از زندگی اوست. فروغ بدعت گذار بوده و سبک نیمایی نو را ابداع کرده است که تحسین بسیاری از ادیبان را برانگیخته است. او محتوا و مضمون را قربانی وزن نکرد و در این سبک، افاعیل عروضی را شکست. فروغ فرخزاد با برجسته کردن نقش زن در اشعارش برای نخستین بارموجب مطرح شدن صدای بلند زن ایرانی در شعر معاصر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Wiewing of Forough Farokh`zad poem and thought

نویسنده [English]

  • mohammad reza bakhtiary
pnu. urmia.ac.ir
چکیده [English]

Abstract
By studing her poem set.we can understand her thought and interior life.In this paper we examine the poetic style and thoughts of Forough Farokh`zad. The poems, thoughts and vocabulary blaze in the first set, the "Asir", "Divar" and "Osyan" is a bit immature and weak.in this set whom Forough Farokh`zad by herself later regretted poet, writing in the state of primary narcissism held and trepidation of his poems, is obvious. Forough shortly after this moves to transition and the evolution. The Collection of `Tavalodi Digar ` that looks likes another nascence for herself Compose in this time. The final step in the evolution of Forough poetry achieve the recognition of human excellence and sophistication and integration filled in poems anywhere. Series "Iman Biavarim Be Aghaze Fasle Sard" which was published after the death of Forough Farokh`zad, this period of his life. Forough innovator and has devised a new `Nimayi` style that prompted praise from many writers. He was content not to sacrifice weight and style .Farrokhzad is one of the most popular follower of Nima's poetry that highlighted the role of Iranian women in her poets with her own words that make the poems everlasting light...

کلیدواژه‌ها [English]

  • nimaie poem
  • persian singer woman
  • Frough Farokh`zad
  • singingcontent
قرآن کریم
آتشی، منوچهر(1382). فروغ در میان اشباح. تهران:میتیس
آزاد، مشرف الدین(1376). پریشادخت شعر.تهران: ثالث
اسماعیلی،امیر(1347). جاودانه فروغ  فرخزاد. تهران :مرجان
بهبهانی، سیمین(1386). یاد بعضی نفرات. تهران: نگاه
ترابی، ضیاءالدین(1376).فروغی دیگر. تهران: دنیای نو
حسن لی ، کاووس(1383). گونه های نو آوری در شعر معاصر . تهران: ثالث.
حقوقی ، محمد (1384). شعر زمان ما. تهران:نگاه.
خلیفه بناورانی،بهمن(1381).دیوان فروغ فرخزاد. تهران:انتشارات طلایه.
خاتمی، رحمان (1377). بررسی و تحلیل ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. تهران: به آفرین.
رضائی، سپیده (1382). زندگی فروغ فرخزاد. تهران:توسعه.
شریفی، محمد(1391).فرهنگ ادبیات فارسی. تهران:البرز.
شمیسا، سیروس.(1374).نگاهی به فروغ فرخزاد .تهران: مروارید.
صالحی، سید علی(1376).شرح شوکران. تهران: انتشارات تهران.
عبدعلی، محمد(1377).آسمان روشن شعر. تهران:نشرفکرروز.
فرخزاد، فروغ(1383).دیوان اشعار. تهران:نشرسپهر ادب.
کی نژاد، افسانه(1382). فریاد در مه. تهران: نشرآفرینش.
لنگرودی، شمس(1378). تاریخ تحلیلی شعر نو. تهران: نشر مرکز.
مختاری، محمد(1391). انسان در شعر معاصر. تهران: انتشارات تو.
مرادی، شهناز(1379). شناخت نامه ی فروغ . تهران:نشر قطره.
موحد، ضیاءالدین(1391). دیروز و امروز شعر فارسی. تهران: هرمس
یوسفی، شهره(1383).سخن از زندگی نقره ای آوازی است. تهران:آفرینش.