پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی طرحواره‏های ‎استعاره‎های مفهومی «جنگ و عشق» در شعر سیمین بهبهانی

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد آستارا. گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد آستارا، آستارا، ایران.

2 استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا /گروه زبان وادبیات فارسی.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی آستارا گروه ادبیات فارسی

10.30473/pab.2023.62546.1845

چکیده

مبحث استعارة مفهومی، در حیطة زبان‎شناسی شناختی توسط لیکاف و جانسون مطرح گردید که طبق آن هر نوع ادراک و تجربة انسان وابسته به حوزة استعاری بوده و استعاره در زندگی روزمرة انسان جاری است. لیکاف برای استعاره‎های مفهومی دو حوزة مبدأ و مقصد را در نظر می‏گیرد که در استعارة «عشق، جنگ است»، حوزة مبدأ جنگ است که برای معنا دادن به مفاهیم موجود در مقولة عشق، حوزة مقصد در نظر گرفته می‏شود. این پژوهش با هدف شناخت مفاهیم مرتبط با عشق به بررسی استعارة مفهومی جنگ و عشق در اشعار سیمین بهبهانی با روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. نتایج نشان داد که بهبهانی صفات و اعمالی را برای عاشق و معشوق در نظر گرفته که بخشی از آن‎ها خاص یک طرف، بخشی مشترک میان دو طرف و بخشی نیز لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این صفات و اعمال شامل نتایج روحی، مادی و جسمانی می‎شوند. در این حوزة استعاری، معشوق اگرچه در اغلب موارد پیروز میدان و عاشق طرف شکست‎خورده است اما در مواردی نیز بهبهانی با ساختارشکنی سبکی خود، معشوق را در جایگاه ضعیف‎تر قرار داده و کنش‏هایی که به صورت قراردادی برای معشوق در نظر گرفته می‏شود، در اشعار او به عاشق نیز نسبت داده شده است. در مجموع بیشترین کنش‏های مربوط به ترفندها و اعمال نبرد، از طرف معشوق است و پایان این ستیز بیشترین نتایج و پیامدهای جنگ - به خصوص در قسمت نتایج جسمانی- مربوط به عاشق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the schemas of conceptual metaphors of "war and love" in Simin Behbahani's poetry

نویسندگان [English]

  • Somayeh Dalil Salimi 1
  • ahmadreza nazaricharvadeh 2
  • mohammad ebrahimpoornamin 3
1 PhD student of Astara Azad University. Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Astara Branch of Azad University, Astara, Iran.
2 Azad University of Astara Branch / Persian Language and Literature Department
3 Assistant Professor of Islamic Azad University of Astara, Department of Persian Literature
چکیده [English]

For conceptual metaphors, Lykoff considers the two domains of origin and destination, which in the metaphor of "love is war" is the origin of war, which is used as a destination domain to give meaning to the concepts in the category of love. The aim of this study was to investigate the conceptual metaphor of war and love in Simin Behbahani's poems by descriptive-analytical method with the aim of recognizing the concepts related to love. The results showed that Behbahani has considered the attributes and actions for the lover and the beloved, some of which are specific to one party, some of which are common between the two parties and some of which are necessary for each other. These attributes and actions include psychological, material, and physical consequences. In this metaphorical realm, although in most cases the lover is the victor of the field and the lover is the loser, but in some cases Behbahani, by deconstructing his style, puts the lover in a weaker position and this causes a higher frequency of common themes between lover and Has become more beloved than other actions. In general, most of the tricks and acts of war are for the beloved, and the most results and consequences of the war, especially in the part of physical results, are assigned to the lover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Linguistics
  • Conceptual Metaphor
  • Likoff and Johnson
  • Love
  • War