پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، اسفند 1399 
محتوای سبکی، شعری و خطی محمد بن باقر در قرن سیزدهم

10.30473/pab.2023.63884.1855

عباس نجفی آذرخوارانی؛ عفت شاملی؛ محدثه داستانی حسین آبادی