پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، شهریور 1393 
عناصر دیداری در شعر شاعران نا بینا

صفحه 81-103

ذوالفقار علامی؛ نسیم داوودی پناه