پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، اسفند 1392، صفحه 1-127 
دغدغه های اجتماعی شعر قیصر امین پور

صفحه 81-89

اسماعیل نادری؛ محمد مهدی روشن؛ نعمان انق