پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، خرداد 1394 
غم غربت(نوستالژی) وطن در سروده‌های محمّدرضا شفیعی کدکنی

صفحه 45-61

ابوالقاسم رحیمی؛ مصطفی باقری؛ جعفر توانا علمی


جستاری بر مریثه در دیوان خاقانی

صفحه 76-90

احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ سوگل خسروی