پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، اسفند 1393 
بررسی ایهام تناسب و کارکردهای آن در غزل های سلمان ساوجی

صفحه 9-22

مسعود فروزنده؛ اسماعیل صادقی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند؛ امین بنی طالبی