پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، خرداد 1398 
پژوهشی در باب شیوه‌های درمانگری در قصّه‌های عامیانۀ ایرانی

صفحه 29-42

10.30473/pab.2019.49753.1709

سحر یوسفی؛ محمد ایرانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ امیرعبّاس عزیزی فر