پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نمایه نویسندگان

ب

  • بیات، حسین بررسی عناصر عامیانه در داستان نوش آفرین نامه [دوره 7، شماره 4، 1398]
  • بنی طالبی، امین نمادهای هویت ملی در داستان‌های کوتاه دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: کتاب‌های یوسف 5 تا 7) [دوره 7، شماره 4، 1398]

ح

  • حنایی فریمایی، معصومه بررسی اصول و معیارهای ترجمه از زبان عامیانه (مورد کاوی زبان عامیانه عربی) [دوره 7، شماره 4، 1398]

ر

س

  • ستّاری، الهه بررسی اصول و معیارهای ترجمه از زبان عامیانه (مورد کاوی زبان عامیانه عربی) [دوره 7، شماره 4، 1398]

ظ

  • ظاهری عبده وند، ابراهیم نمادهای هویت ملی در داستان‌های کوتاه دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: کتاب‌های یوسف 5 تا 7) [دوره 7، شماره 4، 1398]

غ

  • غنی زاده، ابوالفضل نگاهی متفاوت به داستان «شیر و نخجیران» مثنوی از منظر نظریة «اقسام عقلانیت» [دوره 7، شماره 4، 1398]

م

  • مبارک، وحید هنر بیانی تکرار و تاکید در شاهنامۀ فردوسی [دوره 7، شماره 4، 1398]
  • مجیدی، حسن بررسی اصول و معیارهای ترجمه از زبان عامیانه (مورد کاوی زبان عامیانه عربی) [دوره 7، شماره 4، 1398]

ن