پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، شهریور 1395 
کاربست عنصر زمان در آفرینش داستان «گیله‌مرد»

صفحه 27-42

ابراهیم رنجبر؛ ندا نبی زاده اردبیلی؛ عسگر صلاحی