پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، خرداد 1395 
نمود هنـری فعـل در غـزلهای خلیفه (10 هـ.ش.)

صفحه 99-114

ابوالقاسم قوام؛ منصوره حاجی هادیان