پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، اسفند 1396، صفحه 11-107