پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، آذر 1392 
بررسی معماری استحکامات در سفرنامه ناصر خسرو

صفحه 112-125

سعیده حسینی زاده مهرجردی؛ آسیه ذبیح نیا عمران