پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1391 
تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهری

صفحه 75-92

مه دخت پورخالقی چترودی؛ سیما ارمی‌اول